دوره آموزشی سطح متوسطه شامل سطوح 2 تا 4 می باشد

برنامه درسی دوره

سطح دوم
سطح دو – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح دو – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح دو – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح دو – جلسه اول – قسمت چهار 00:00:00
سطح دو – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح دو – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح دو – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح سوم
سطح سه – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح سه – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح سه – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه دوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح سه – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح سه – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح سه – جلسه سوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح سه – جلسه چهار – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه چهار – قسمت دوم 00:00:00
سطح سه – جلسه چهار – قسمت سوم 00:00:00
سطح سه – جلسه چهار – قسمت چهار 00:00:00
سطح سه – جلسه پنج – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه پنج – قسمت دوم 00:00:00
سطح سه – جلسه ششم – قسمت اول 00:00:00
سطح سه – جلسه ششم – قسمت دوم 00:00:00
سطح سه – جلسه ششم – قسمت سه 00:00:00
سطح چهارم
سطح چهار – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح چهار – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه اول – قسمت چهار 00:00:00
سطح چهار – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح چهار – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه دوم – قسمت چهار 00:00:00
سطح چهار – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح چهار – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه سوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح چهار – جلسه چهارم – قسمت اول 00:00:00
سطح چهار – جلسه چهارم – قسمت دوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه چهارم – قسمت سوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح چهار – جلسه پنجم – قسمت دوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه پنجم – قسمت سوم 00:00:00
سطح چهار – جلسه پنجم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح چهار – جلسه پنجم – قسمت پنجم 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

74 دانشجو ثبت نام کرده

Course Categories

مقاله های اخیر

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت وبینار محفوظ می باشد.