دوره آموزشی سطح پیشرفته شامل سطوح 5 تا 7 می باشد

برنامه درسی دوره

سطح پنج
سطح پنج – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح پنج – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح پنج – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح پنج – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه چهارم – قسمت اول 00:00:00
سطح پنج – جلسه چهارم – قسمت دوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه چهارم – قسمت سوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح پنج – جلسه پنجم – قسمت دوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه پنجم – قسمت سوم 00:00:00
سطح پنج – جلسه پنجم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح شش
سطح شش – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه اول – قسمت چهارم 00:00:00
سطح شش – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه دوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح شش – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه چهارم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه چهارم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه چهارم – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه پنجم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه پنجم – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه پنجم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح شش – جلسه ششم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه ششم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه ششم – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه ششم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح شش – جلسه هفتم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه هفتم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه هفتم – قسمت سوم 00:00:00
سطح شش – جلسه هشتم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه هشتم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه هشتم – قسمت سوم 00:00:00
سطح هفت
سطح هفت – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح هفت – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه اول – قسمت چهارم 00:00:00
سطح هفت – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح هفت – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه دوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح هفت – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح هفت – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح هفت – جلسه سوم – قسمت چهارم 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

70 دانشجو ثبت نام کرده

Course Categories

مقاله های اخیر

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت وبینار محفوظ می باشد.