دوره آموزشی سطح تخصصی شامل سطوح 8 تا 10 می باشد

برنامه درسی دوره

سطح هشت
سطح هشت – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه چهارم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه چهارم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه پنجم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه ششم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه هفتم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه هفتم – قسمت دوم 00:00:00
سطح شش – جلسه هشتم – قسمت اول 00:00:00
سطح شش – جلسه هشتم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه یازدهم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه دهم – قسمت دوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه دهم – قسمت سوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه یازدهم – قسمت اول 00:00:00
سطح هشت – جلسه یازدهم – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه
سطح نه – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00
سطح نه – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح نه – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح نه – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح نه – جلسه دوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح نه – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح نه – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح نه – جلسه سوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح نه – جلسه چهارم – قسمت اول 00:00:00
سطح نه – جلسه چهارم – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه – جلسه چهارم – قسمت سوم 00:00:00
سطح نه – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح نه – جلسه پنجم – قسمت دوم 00:00:00
سطح نه – جلسه پنجم – قسمت سوم 00:00:00
سطح نه – جلسه پنجم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح ده
00:00
سطح ده – جلسه اول – قسمت دوم 00:00:00
سطح ده – جلسه اول – قسمت سوم 00:00:00
سطح ده – جلسه اول – قسمت چهارم 00:00:00
سطح ده – جلسه دوم – قسمت اول 00:00:00
سطح ده – جلسه دوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح ده – جلسه دوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح ده – جلسه دوم – قسمت چهارم 00:00:00
سطح ده – جلسه سوم – قسمت اول 00:00:00
سطح ده – جلسه سوم – قسمت دوم 00:00:00
سطح ده – جلسه سوم – قسمت سوم 00:00:00
سطح ده – جلسه سوم – قسمت چهار 00:00:00
سطح ده – جلسه پنجم – قسمت اول 00:00:00
سطح ده – جلسه پنجم – قسمت دو 00:00:00
سطح ده – جلسه ششم – قسمت اول 00:00:00
سطح ده – جلسه ششم – قسمت دوم 00:00:00
سطح ده – جلسه ششم – قسمت سوم 00:00:00
سطح هشت – جلسه اول – قسمت اول 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

62 دانشجو ثبت نام کرده

Course Categories

مقاله های اخیر

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت وبینار محفوظ می باشد.